ГИА-9

Региональный уровень

Приказ от 04.02.2019 г. № 3-мпр “Об утверждении порядка проведения, а также проверки итоговое собеседование” https://uo-taishet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/9-klass/108-normativnye-dokumenty/regionalnye-dokumenty-gia/4976-prikaz-ot-04-02-2019-g-3-mpr-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-a-takzhe-proverki-itogovoe-sobesedovanie
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря 2013 г. N 1274

“Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования” (с изменениями и дополнениями)

https://uo-taishet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/9-klass/108-normativnye-dokumenty/regionalnye-dokumenty-gia/4974-prikaz-federalnoj-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-17-dekabrya-2013-g-n-1274-ob-utverzhdenii-poryadka-razrabotki-ispolzovaniya-i-khraneniya-kontrolnykh-izmeritelnykh-materialov-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obraz
Приказ Министерства образования Иркутской области от 12 апреля 2019 г. N 28-мпр “Об утверждении Положений” (с изменениями и дополнениями) https://uo-taishet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/9-klass/108-normativnye-dokumenty/regionalnye-dokumenty-gia/4971-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-irkutskoj-oblasti-ot-12-aprelya-2019-g-n-28-mpr-ob-utverzhdenii-polozhenij-s-izmeneniyami-i-dopolneniyami
Распоряжение от 19.05.2014 г. № 481-мр “Об организации приема, передачи, учета, хранения и утилизации материалов ГИА” https://uo-taishet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/9-klass/108-normativnye-dokumenty/regionalnye-dokumenty-gia/4972-rasporyazhenie-ot-19-05-2014-g-481-mr-ob-organizatsii-priema-peredachi-ucheta-khranenya-i-utilizatsii-materialov-gia
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. N 491 “Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» https://uo-taishet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/9-klass/108-normativnye-dokumenty/regionalnye-dokumenty-gia/4973-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-28-iyunya-2013-g-n-491-ob-utverzhdenii-poryadka-akkreditatsii-grazhdan-v-kachestve-obshchestvennykh-nablyudatelej-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obs
X